Du er her

2017 Bestyrelsesmøder

2017 - 22. januar Bestyrelsesmøde

Resume af referatet

Kassereren

Kassereren informerede om igangværende kontingentopkrævning. Der er forkert foreningsnavn på papir-indbetalingskort. Det skyldes fejl i dataudveksling mellem Nordea og Nets. Den fejl har eksisteret siden foreningens start, men først nu er den blevet opdaget af et medlem som også har gjort os opmærksom på den. I kommende blad skal der en notits om, at vi gerne vil gøres opmærksom på det, når fejl findes.

Medlemsnedgang. VI skal skaffe flere medlemmer. Der skal gøres et arbejde for at gøre mere opmærksom på hvem vi er. Opfordre lokalforeningerne til at sende infomateriale til skoler, som ikke er medlemmer i foreningen. Vi skal have lavet infomaterialer.

Vores medlems- og kontingentopkrævningssystem er bare godt. Meget tidsbesparende. Nyt regnskabsprogram introduceres, Dinero. Dette ligger i skyen, hvorfor der er flere, der kan indtaste i det. Regnskabet bliver ikke helt så udspecificeret som sløjdforeningen har været vant til tidligere.

Facebook

Der begynder at ske noget på lokalforeningernes facebooksider. Stigende antal læsere på facebook. Der er trafik fra hovedgruppen til lokalgrupperne, når der linkes til denne. På næste fællesmøde skal Facebook på dagsordenen. En strategi skal udarbejdes. Wisti udarbejder et oplæg til næste møde.

Hjemmesiden

Der er behov for større sammenhæng på siden incl. lokalforeningernes dele af hjemmesiden. Vores gamle side opdateres løbende. Der blev udarbejdet en liste over forbedringsforslag som videresendes til udvalget der skal designe den kommende nye hjemmeside. Formular til indmeldelse, medlemsændringer osv. flytter til Iteras-medlemssystemet.

Kommende landskursus

25 tilmeldte. Reminder sættes i blad nr 1. Info er sendt til alle skoler via mail. Der laves fornyet opslag på sociale medier.

Backup-kasserer

Henning ønskede at bestyrelsen konstituerede en back-up kasserer der kan indtræde med samme rettigheder i forhold til banker og anden drift hvis kassereren af en eller anden årsag ikke kan. Bestyrelsen valgte Irene Egeskov Andersen

Håndværk&Design

Der er strammet op på deadlines. Positivt. Forslag om at kende temaer for de forskellige numre. Derved mulighed for at komme med input til senere numre af bladet. Skribenter i nogle tilfælde skaffet ved at finde dem blandt facebookindlægggene for dybere omtale af det på facebook præsenterede. Bladets profil samt nye tiltag blev diskuteret. Herunder en mere synlig placering af foreningens politiske arbejde.

Lokalforeningerne

Midt-Vest er nu kommet rigtig godt fra start med et flot kursusprogram for medlemmerne. Der er endnu behov for at hjælpe Lillebælt og Vendsyssel igang. De øvrige foreninger har afholdt stiftende generalforsamling eller er lige ved. Bestyrelsen ønsker et tættere samearbejde med lokale foreninger. Hurtigst muligt skal lokale foreningers hjemmesider præsentere bestyrelserne og vedtægterne som minimum. Regnskaberne skal stilles til rådighed for Generalforsamlingen. Derfor skal de fremsendes i god tid inden.

Generalforsamling

Aftaler om hvem der gør hvad i forbindelse med at fremstille det skriftlige materiale og hvor det skal publiceres. Generalforsamlingen får sit eget afsnit på hjemmesiden hvor materialer til medlemmerne lægges ud.

Vedtagelse af beløbsramme for tilskud til kørsel for at fremme deltagelse fra hele landet. Rammen stilles til rådighed via lokalforeningen.

Der vil komme forslag til tydeliggørelse af flere punkter i vedtægterne.

Forslag til kandidater skal fremsættes gennem den lokale forening.