Du er her

Forslag til vedtægtsændringer

 26.Marts 2017

FORSLAG til Vedtægtsændringer

Det med rødt indføjet er forslag til ændring. Det kursiverede foreslås slettet.

§ 2

Foreningens formål er at styrke Håndværk og Design dels som skolefag og læreruddannelsesfag, og dels som efter- og videreuddannelsesfag, samt at virke for medlemmernes fælles interesse af faglig, pædagogisk og tjenstlig art. Det er ligeledes formålet at styrke håndværksmæssige aktiviteter i tværfagligt samarbejde. Dette søges nået dels gennem kurser, foreningens udgivelser og andre tiltag til faglig sparring og dels gennem påvirkning af organisationer og beslutningstagere

§ 6.1.

Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne. Bestyrelsen er på 7 medlemmer, og valgperioden er på 2 år. I ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, i lige år 3. 2 suppleanter vælges for en etårig periode..

<DENNE PARAGRAF foreslås slettet, den er uaktuel nu>. Ved den stiftende generalforsamling af Den faglige forening Håndværk og Design forår 2016, udpeger Danmarks Håndarbejdslærerforening og Danmarks Sløjdlærerforening hver to bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode. Herudover vælges der blandt medlemmerne 3 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode, samt 2 suppleanter for et enkelt år. I efterfølgende år vælger den ordinære generalforsamling 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Forslag til bestyrelseskandidater fremsættes via lokalforeningerne skriftligt til formanden for hovedforeningen senest en måned før generalforsamlingen. Alle medlemmer, som opfylder § 3, er valgbare. Der kan brevstemmes på de opstillede kandidater til bestyrelsen.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med deltagelse af medlemmer, der ikke er bestyrelsesmedlemmer.

Gældene vedtægter 29/4 2016