Du er her

Generalforsamling forretningsorden

Tillæg til gældende generelle forretningsorden

 

Forretningsorden til generalforsamling 27/4 2019  (Forslag)

1:
Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent.
Den valgte sekretær optager referat fra mødet og fører beslutningerne til protokol.
Der udpeges 3 stemmetællere blandt mødets deltagere.

2:    
Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden.

3:
Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Deltagere må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.

4:
Talere får ordet i indtegnet rækkefølge, dirigenten kan dog tillade en kort svarreplik.

5:
Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses.

6:
Forslag/ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten.
Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefælge forslag/ændringsforslag sættes til afstemning.

7:
Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal - Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis en deltager forlanger det.
        
Alle personvalg er skriftlige og foregår blandt foreningens medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Det er muligt at brevstemme, stemmesedlen, som kan hentes på hjemmesiden, sendes eller afleveres til valgformanden senest kl 12 på valgdagen.
Kuverten forsynes med navn og adresse som findes på din faktura og på dit medlemsblad - er du i tvivl, spørg kassereren.

8:

I 2019 er der ikke opstillet flere kandidater end der skal vælges. Derfor bortfalder valghandlingen
Valg til bestyrelsen afvikles efter følgende orden:
a) Kandidatforslagene præsenteres og noteres.
b) Afstemningen afvikles i én runde. Hvis valgperioden til bestyrelsesposter er forskellige afholdes valget af flere omgange. Der kan skrives op til 4 navne på stemmesedlen. Intet navn må optræde flere gange på samme stemmeseddel.
c) De 4 kandidater med flest stemmer er valgt til bestyrelsen. Ved stemmelighed trækkes lod.


9:
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
a) Forslag indhentes og noteres.
b) Afstemning i én runde - der må skrives op til 2 navne på stemmesedlen. Intet navn må optræde 2 gange på samme seddel.
c) De to kandidater med flest stemmer er valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Ved stemmelighed trækkes lod. Suppleanter er valgt for et år.
 

10:
Valg af kritisk revisor.
a) Valg af kritisk revisor.
b) Valg af revisorsuppleant.Oprettet 26/3 2017 /Hanni Eskildsen

Tilføjelser:

  1. §8 og §9  Procedure præciseret efter råd fra generalforsamlingen 2017 /HBA 15042017
  2. §7 Krav om medlemsnummer fjernet. Ikke aktuelt mere. /HBA 15092017
  3. §8, §9, §10 Endeligt antal kandidater oplyses ved afstemningens start. /HBA 15092017
  4. §8 "Hvis valgperioden til bestyrelsesposter er forskellige afholdes valget af flere omgange." /HBA 19032018