Du er her

Irene Egeskov Andersen

Fritid.

Et forløb med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål.

 

 

Et blik på færdigheds- og vidensmålsparrene i håndværk og design kan umiddelbart virke uoverskueligt. Hvordan skal vi nogensinde kunne nå igennem alle disse ”kasser”?

I rigtig mange forløb i håndværk og design, vil alle tre kompetenceområder, Håndværk – forarbejdning, Håndværk – materialer og Design komme i spil. Vægten i de enkelte forløb ligger forskellige steder. Det betyder også, at mens man som lærer eksempelvis har fokus på materialekendskab, lærer eleverne også noget om f. eks. teknikker til bearbejdning af det valgte materiale.

 

Fritid.

I det følgende vil jeg beskrive et forløb, som er gennemført med 5. kl.  Forløbet er et eksempel på, hvordan en opdeling af et forløb i flere mindre forløb, kan tilgodese forskellige områder af FFM.

Vi havde ca. 28 elever, to lærere og to værksteder til rådighed.

I forløbet vil jeg gengive de færdigheds- og vidensmål vi har arbejdet med. Jeg vil ikke gå nærmere ind på hvordan vi har nedbrudt disse mål til konkrete læringsmål for eleverne. Det ville blive for omfattende.

 

Forløbet havde overskriften FRITID.

Det skulle munde ud i, at eleverne individuelt fremstillede et produkt, som skulle udstilles i forbindelse med skolefesten. Produktet skulle signalere elevernes tolkning af FRITID.

Forløbet var opdelt i flere mindre forløb. To designforløb, to håndværksforløb samt et produktionsforløb. Nogle af disse forløb er også tilgængelige på emu.dk.

 

Undervisning i 5. kl. var organiseret med tre lektioner á 60 min. De to designforløb foregik i hver sin uge med en uge imellem. Resten af tiden arbejdede eleverne i et af de to værkstedsforløb, som beskrives herunder.

Værkstedsaktiviteterne havde som mål at træne eleverne i håndværk, som de senere kunne bruge i deres endelige produkt

 

Kortlægning.

Denne første del at forløbet, var en øvelse i en designmetode. En form for kortlægning.

FFM: Design. Ideudvikling, fase 1, samt at tage udgangspunkt i elevernes materielle hverdag og nære erfaringer.

Eleverne var inddelt i grupper på fire. Hver elev havde to grønne og to røde post-it til rådighed.

Trin 1. Skriv associationsord ud fra overskriften – fritid. På de grønne post-it skrev de positive udsagn i forbindelse med deres erfaringer med fritid. F. eks. kammerater, vinde. På de røde skrev de tilsvarende negative udsagn. F. eks. Skader. De måtte ikke tale sammen imens. Til denne delopgave  havde de 5 min.

Trin 2. Her skulle hver elev læse egen seddel højt for de øvrige i gruppen og samtidig placere sedlen tilfældigt på bordet. Det tog 5 - 10 min.

Trin 3.  Eleverne skulle gruppere sedlerne efter udsagnenes fællestræk uden hensyntagen til farven på sedlen. Det var tilladt at flytte rundt på allerede grupperede sedler. Der måtte ikke tales sammen imens. Til denne del afsattes 5 min.

Trin 4. Eleverne skulle finde en dækkende overskrift til de grupperede sedler. Samtidig blev sedlerne sat på store kartonark, som blev hængt op i lokalet til senere brug. Grupperne fremlagde deres grupperede post-it for resten af holdet.

 Alle elever kunne herefter frit lade sig inspirere af indhold fra alle gruppers plancher.

Kortlægningen tog alt i alt, med instruktion af de enkelte trin, omkring 45 min.

 

Moodboard.

Næste aktivitet var, at eleverne individuelt skulle lave et moodboard – en inspirationsopslagstavle ud fra begrebet Fritid.

FFM: Design, Ideudvikling, fase 2.

Det går i korthed ud på, at eleverne får et A-3 ark inddelt i tre felter. Så skal de fylde udklip og ord  i hvert felt ud fra feltets indhold. Udklip kan også være materialeprøver.

Forløbet er beskrevet nærmere på emu.dk

Denne aktivitet tog knap en time.

Tinstøbning.

FFM: Håndværk – forarbejdning. Teknikker, fase 2.

Eleverne tegnede en figur, som skulle støbes i tin. Støbeformen var udsavet af krydsfiner. En del elever valgte at efterbehandle deres øvestøbning, så den kunne bruges som smykkevedhæng. Forløbet ligner dette på emu beskrevne. 

 

Frit maskinbroderi.

FFM: Håndværk – forarbejdning. Maskiner, fase 2.

Eleverne arbejdede sig igennem tre deldiscipliner omkring frit ført maskinbroderi, hvor målet var at blive fortrolige med teknikken. At få erfaringer med hvordan de brugte symaskinen, når transportøren var slået fra og de selv skulle føre arbejdet rundt. Forløbet var tredelt. De skulle brodere helt frit, efter optegnede streger samt brodere stofstykker fast. Læs evt. mere om forløbet på emu.dk

 

Elevernes produkter.

FFM.: Håndværk - materialer. Materialekombination og udtryk, fase 1 samt Design. Produktrealisering, fase 2.

Efter eleverne havde arbejdet med de to designforløb samt de to håndværksforløb, skulle de i gang med deres produkt, som skulle udtrykke deres oplevelser med fritid. Kravet til produktet var, at der skulle indgå såvel hårde som bløde materialer. Fordelingen af materialerne i produktet afgjorde eleverne. Der skulle indgå både frit maskinbroderi samt støbning i deres produkt.

I denne del af arbejdet havde eleverne mulighed for at bevæge sig frit mellem de to værksteder.