Du er her

Politisk dagsorden

 

Leder blad 2, 2018

Så er sommeren kommet efter et heftigt forår med megen, men også positiv fokus på de praktiske fag.

Den 15. marts 2018 kom den nye bekendtgørelse, hvor bindingerne i Fælles Mål er lempet, ved at  videns- og færdighedsmålene er gjort vejledende. Alle faglige foreningers formænd deltog i forbindelse med dette arbejde i et seminar for at være med i en faglig drøftelse og kvalificering af implementeringen af ændringerne i Fælles mål. Et meget spændende døgn med debat om konsekvenserne af lempelsen af fælles mål og gode input til udformningen af den kommende revidering af læseplaner og undervisningsvejledninger. Den af ministeriet nedsatte rådgivningsgruppe kommer med deres samlede anbefalinger til ministeren i juni, samtidig nedsættes nye faggrupper med deltagelse af lærere, der skal medvirke til udarbejdelsen af nye vejledninger og læseplaner i fagene. Et meget spændende arbejde, som vil foregå i skoleåret 2018/19, vejledningerne skal være klar til skoleåret 2019/20.

 På foreningens meget velbesøgte forårskonference fik håndværk og design som fag et par gode argumenter med hjem om vigtigheden af praktisk arbejde. Hjerneforsker Peter Lund Madsen, som indledte konferencen, pegede blandt andet på, at vores hjerner er på konstant overarbejde. Hjernen har brug for pauser, som man kan få ved manuelt arbejde. Her får hjernen nemlig mulighed for at tænke på ting på nye måder. En ekstra gevinst kan være hvis arbejdet foregår i et socialt samvær omkring ting, som optager os. Et  af de  bedste argumenter, til næste gang du søger et kursus, afsluttede foredraget med følgende: ”Når I lægger jer på puden i aften, vil I mærke jeres hjerner blomstre. Man kan med god samvittighed sige, jeg gør det, fordi jeg kan lide det, men primært gør jeg det for at holde min hjerne aktiv".

Med andre ord er det altså både sundt for hjernen at skabe noget med hænderne og det giver mulighed for, at man kan få gode ideer. Så Peter Lund Madsen er enig med Kjeld Fredens, som siger, at vores hjerner udvikler sig mest, når vores hænder er aktive. Det var sød musik og et af flere gode argumenter for håndværk og design

I forbindelse med DLF´s udspil Udsyn og fællesskab i udskolingen blev der den 25. april afholdt en høring om overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse, hvor det kom frem, at ministeren har indkaldt partierne til at forhandle om, hvordan man får gjort udskolingen mere praksisorienteret. Der var bred enighed til høringen om, at de praktiske fag skal føres op i udskolingen.

Undervisningsministeren har bedt forligspartierne om at komme med deres bud på, hvordan udskolingen gøres mere praksisorienteret. Alle partier er enige om, at de praktiske, kreative, musiske fag skal styrkes i folkeskolen. Spørgsmålet er bare hvordan, for hvilke penge og på bekostning af hvad? Der er endnu ikke sat datoer på forhandlingsmøderne, men de skal finde sted her i foråret. Derfor faldt datoen den 25/4 for DLF´s til høring på et godt tidspunkt. Her kunne de deltagende politikere høre to forskere understrege, at der er et stort behov for mere praktisk arbejde i undervisningen, både ved at indføre fagene i udskolingen og ved at få arbejdsformen ind i alle andre fag.

Alt i alt tre tiltag/ argumenter som vi i foreningen betragter som positive. Det bliver meget spændende at følge forhandlingerne om praktiske fag i udskolingen, og vi ser vi meget frem til resultaterne, for der skal ikke herske tvivl om, at vi med glæde vil se praktiske fag komme ind i fagrækken i udskolingen, det har været forkert at nedprioritere håndens arbejde, alle vores elever har også brug for praktisk dannelse.

Så den sommer, som tilsyneladende allerede er begyndt i maj, imødeses med spænding, når det nu ser ud til, at der sker noget.

Hanni Eskildsen

www.håndværkogdesign.dk  kan du læse referat fra fælles måls arbejdet, og finde link til DLF`s Udsyn og fællesskab i udskolingen, og Partiernes oplæg til styrkelse af de praktiske fag i folkeskolen

9 marts 2018

Nu er der forår måske på vej for den praktiske dannelse i udskoling og for løsning for den lave søgning til erhvervsuddannelserne.

Vi ser det som et vigtigt skridt i den rigtige retning at undervisningsministeren nu har bedt forligspartierne om deres bud på hvordan en opgradering af de praktiske fag i udskolingen kan se ud.

De praktisk-musiske foreninger kan kun støtte op om, at styrke den praktiske dannelse i folkeskolen og primært i udskoling hvor langsom er blevet udvandet til et praktisk nulpunkt. At gøre praktisk fag obligatoriske i udskolingen og sidestille dem som prøvefag med de boglige fag, kan kun øge den almene dannelse, glæden ved den manuelle læring og give håndværksfag et længeventet statusløft både hos elever og forældre, så også søgningen til erhvervsskolerne igen kan komme stige. Derfor ses forslag om obligatoriske prøvegående valgfag i udskolingen, absolut som et godt skridt i den rigtige retning.

Merete Risager udtaler, at der er mange veje, der fører til Rom i denne udfordring. Det er klart, at hvis det er det primære mål at øge søgningen erhvervsskolerne, så er et prøvegående obligatorisk håndværk og designfag i udskolingen en naturlig vej til målet, nu da eleverne også skal vuderes på deres praktiske formåen i UPV –undervisnings paratheds vurdering. Her er den faglige forening H&D naturligvis med hele rejsen til Rom.

Indtil da glædes vi ved ministerens udtalelse; Det der ligger helt fast, er, at vi skal have en bedre repræsentation af håndværksfagene i udskolingen.

De praktiske fag skal styrkes i folkeskolen og ligestilles med de boglige 
 
Regeringen har som målsætning, at mindst 25 pct. af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse i 2020 - og 30 pct. i 2025. 
 
Kigger man på det samlede timetal for de praktiske fag i et barns skoleliv anno 2014, så udgør de praktiske fag kun 14 pct., (se bilag) og ingen obligatoriske prøver i fagene.
Hvordan kan det lykkes at ændre elevernes valg af ungdomsuddannelse, hvis man som elev i hele sit skoleforløb fra 1. - 9. klasse, har kunnet konstatere, at der ingen status er i praktiske evner?  Signalværdien er ikke til at komme uden om.  
 
De fire faglige foreninger for henholdsvis Håndværk og Design(HD), Madkundskab, Musik og Billedkunst stiller derfor følgende forslag:

27.november deltog den faglige forening for Håndværk og Design og Danmarks Billedkunstlærerforening i Ungdomsuddannelsernes årlige Topmøde. Mødet omhandlede: Hvad er vigtigt, når de unge vælger uddannelse, og hvad er egentligt vigtigt for unge i deres hverdag? Hvad kan vi lære af Finland, hvor næsten ½ delen af de unge aktivt vælger en erhvervsuddannelse? Og hvordan ser det egentlig ud med de praktiske fag i folkeskolen?

Efter workshop blev topmødet afsluttet med Politisk test og debat med Undervisningsminister Merete Riisager, Mattias Tesfaye(S) og Jacob Mark(SF)

Det, de blandt andet gik hjem med, var flere timer til de praktiske fag i hele skoleforløbet, samt at det praktisk-musiske element skal gentænkes i de øvrige fag. Ligeledes gik de hjem med budskabet om obligatorisk prøve i de praktisk/musiske fag.

Politikerne er i gang med at diskutere og nytænke/justere udskolingen med henblik på at få flere unge til at søge erhvervsuddannelserne. Vores oplevelse var, at politikerne også fik præciseret vigtigheden af at vægte teori og praksis ligeligt.

På begge møder synes vi, det lykkedes for os at gøre opmærksom på de praktiske fags vilkår i folkeskolen før og nu, og vi  benyttede  naturligvis lejligheden til at fortælle om de faglige foreninger og delte blade ud.

Den 23.november inviterede Statens kunstfond til rundbordssamtale om rapporten ”Kunstneriske partnerskaber i Den Åbne Skole – forskningsdesign for børns og unges møde med kunst i skolen”.

Vedlagt invitationen var en undersøgelse af Huskunstnerordningen.

Et af budskaberne i forskningsrapporten var et ønske om et nemmere samarbejde med folkeskolen omkring kunst og kultur. Der var enighed om manglen på information om de muligheder, der er inden for Åben Skole. Vi havde gode rundbordssamtaler om, hvordan man kommer ud over rampen. Desværre var folkeskolen kun repræsenteret ved 5 deltagere, en skoleleder og de fire faglige foreninger for drama, håndværk og design, musik og billedkunst.

 

v/ Hanni Eskildsen, den faglige forening for Håndværk og Design