Du er her

Regnskab for 2017

Regnskabet 2017

Her på siden kan du læse 

  1. De kritiske revisorers rapport
  2. Revisionsformaets konklusion
  3. Resultatopgørelse
  4. Balance.

Årsrapporten i sin helhed fra revisionfirmaet foreligger i trykt form til generalforsamlingen.

Hvis du ønsker at få årskrapporten tilsendt på mail (kun medlemmer) skriver du til kassereren Henning.andersen@skolekom.dk


Revisionserklæring – Kritiske revisorer - Regnskabsåret 2017

                 

Vi har sammen med Håndværk og Design foreningens kasserer gennemgået budget- og regnskabstal mm. for 2017.

Det er de interne revisorers opgave at sammenholde årets tal med foreningens formål, handleplan og aktiviteter i øvrigt. Den tekniske revision ligger hos revisionsfirmaet.

 

Generelt

Budgettet for 2017 var udarbejdet i forhold til en forventet medlemstilbagegang.

 I 2017 er der sket en nedgang på cirka 40.000 kr. på indtægtssiden.

Der har i løbet af året været  en  jævn tilgang af nye medlemmer .

 

Der er en del medlemmer, der aktivt melder sig ud af foreningen og en del, der bliver slettet på grund af manglende betaling. I alt ca. 7 % nedgang i kontingent  indbetalingen fordelt over alle medlemstyper. Foreningen tilbyder studerende kontingent til reduceret pris. Der er få studerende til vort fagområde. Revisorerne opfordrer bestyrelsen til en målrettet indsat for at få kontakt med de studerende indenfor Håndværk og design på alle niveauer.

Det fremgår af regnskabet, at bestyrelsen har tilstræbt at begrænse udgifterne og få bedre balance mellem udgifter og indtægter.

Den eksterne revisor har fra 2009 krævet dokumentation for udmeldelser. Vi har igen i 2017 kontrolleret dokumentationen over udmeldte medlemmer og fundet dokumentationen i orden.

 

Lokalforeningerne

Det var en succes at honorere næsformanden for at styrket arbejdet i lokalforeningerne. Vi ser frem til at  de sidste lokalforeninger får etableret en dialog med næstformanden for at styrke Håndværk og Design i lokalområdet. Det er vigtig for foreningens drift, at alle data på lokalforeningernes sammensætning bliver videregivet til Håndværk og Designs kassereren ved ændringer.

Der er en enkelt lokalforening, som ikke har fået udbetalt medlemsrefusion for 2017 på grund af manglende aktiviteter.

Revisorerne gør opmærksom på, at der ikke er udbetalt midler fra Lokal foreningernes pulje i 2017. Puljen kan søges af lokalforeningerne til særlige arrangementer. F.eks. PR-fremstød, udstillinger, kurser…

 

Bladet Håndværk & Design

Bladet har fortsat et højt kvalitetsniveau. Annonceindtægterne er som budgetteret. Foreningen har fået tilskud fra Bladpuljen, ca. 12.000 kr. til reducering af portoudgiften.

Udsendelse af bladet giver fortsat anledning til mange overvejelser og ekstra arbejde for kassereren for at opnå de bedste priser og leveringssikkerhed. Der er nu indgået en anden aftale, der pt. lever op til kravene.

Revisorerne opfordre bestyrelsen til som ekstra service til medlemmerne, at nye numre af  bladet findes i elektronisk form på hjemmesiden. Tidligere numre af Håndværk&Design gøres tilgængelige med en søgefunktion.

 

Hjemmesiden og andre medier

Funktionaliteten på hjemmesiden er blevet styrket. Nye medlemmer kan se, hvad foreningen kan tilbyde ved et medlemskab, og de skal selv indtaste deres data ved ønske om medlemskab. Dette aflaster i høj grad kassereren for trivielt arbejde.

Kun få lokalforeninger benytter tilbuddet om selv at opdater med lokalt stof.

Bestyrelsen har i 2017 nedsat et udvalg, som i 2018 skal komme med en nydesignet hjemmeside. Dette arbejde er beklageligvis ikke påbegyndt. Bestyrelsen har en ”politik”, som tager hånd om de forskellige medier: Facebook, EMU, Folkeskolen……

 

Kapitalanbringelse 

Revisorerne har konstateret, at foreningens kasserer forsat har anbragt foreningens kapital i flere pengeinstitutter for at mindske risikoen.

 

Næstved, 22. marts 2018.

Leif Rosenbech                                               Flemming Nielsen