Du er her

Skriftlig beretning for 2017

Skriftlig beretning

Mundlig beretning med uddybende kommentarer findes nederst i dokumentet.


2017 var året ...

 • hvor der igen kom fokus på de praktisk musiske fag
 •  hvor politikerne kom til den erkendelse, at der skal gøres noget omkring de praktisk musiske fag, ellers er der ingen, der vælger en erhvervsfaglig uddannelse.
 • hvor foreningen forsøgte at gribe bolden, da KL kom med deres udspil: Godt på vej mod uddannelse og job.
 •  hvor UPV´en blev udvidet med den praksisfaglige dimension.
 • hvor 2 af vinderne af Springfrøprisen var indenfor vores fagområde
 • hvor foreningen med succes afholdt sin første landsdækkende forårskonference
 •  hvor vi fik oprettet en ny lokalforening i Midt vest
 • hvor Vendsyssel og Nordjylland slog sig sammen til en lokalforening
 •  hvor foreningen fik et flot logo lavet af Julie Rasmussen

 

Fokus på pm fag: I 2017 har der været en stigende opmærksomhed rettet mod de praktisk musiske fag, i den forbindelse tog foreningen kontakt til Kommunernes landsforening, samtlige uddannelsespolitiske ordførere, samt til et antal organisationer for at præsentere foreningens forslag om et obligatorisk håndværk og design i udskolingen. Alle steder blev der lyttet og taget godt imod os, men naturligvis kunne man ikke love os noget, men det har været vigtigt at gøre opmærksom på Håndværk og Design og de mange muligheder faget indeholder, og jeg tror ikke, vores mange rejser til København har været helt forgæves.

Foreningen reagerede naturligvis positivt i forbindelse med ændringen af elevernes undervisningsparathedsvurdering (UPV) så der nu også skal indgå en praksisfaglig dimension – og ikke som før, hvor vurderingen kun var af personlige, faglige og sociale kompetencer, da praktisk og kreativ kunnen er væsentlige og nødvendige kompetencer uanset uddannelsesvalg, og fagområdet håndværk og design arbejder netop med den praksisfaglige dimension. Desværre er H&D kun obligatorisk fag på mellemtrinnet, derfor har vi også brugt megen tid på at påpege manglen på obligatoriske praktiske fag i udskolingen.

 

Logo: Et flot nyt logo tegnet af Julie Rasmussen præger nu blad, hjemmeside og facebook, det var utrolig dejligt at opleve, at både elever i folkeskolen, på uddannelsesinstitutioner og voksne havde lyst til at deltage i logokonkurrencen. Fremover vil logoet blive flittigt brugt i pr. materiale og på kurser.

 

 Landsdækkende konference: Foreningsmæssigt har vi afholdt kurser både lokalt og centralt. Toppen har nok været forårskonferencen i Skjern, hvor vi både havde et fantastisk godt oplæg v. professor Lene Tanggaard om kreative børn og den målstyrede undervisning. Derefter kunne deltagerne vælge mellem 8 praktiske workshops, for til sidst som et nyt og spændende tiltag, at blive sat i en designarena, hvor det, vi havde lært, skulle sættes i spil i en fælles designopgave. Alt i alt et fantastisk veltilrettelagt arrangement med dygtige instruktører, som vi kan være stolte af, og et koncept vi kan bygge videre på. Den danske Håndværk og Design efterskole i Skjern er et velvalgt sted for sådant et kursus, fordi de har så gode værkstedsfaciliteter til mange forskellige områder.

 

Lokalforeninger: I Midtvestjylland blev en ny lokalforening dannet, i nord slog Vendsyssel og Nordjylland sig sammen til en forening, og i Lillebæltområdet arbejdes der på at samle folk. Så nu er vi oppe på i alt 8 lokalforeninger, som gør et stort stykke frivilligt arbejde for at tilbyde spændende kurser. Lokalforeningerne har hver deres facebookside, hvor kurser og andre tiltag beskrives. Stævnetanken er også kommet i vælten igen, idet lokalforeningerne på Sjælland, Sydjylland og Nordjylland har afholdt stævner, hvor der i en weekend har været rig mulighed for at fordybe sig i forskellige håndværk. Det er et stort arbejde at få tingene op at stå, desværre har vi også måttet aflyse nogle kurser, men når deltagerne går derfra opfyldt af entusiasme og glæde, så er det hårde slid glemt – jeg håber, kursusaktiviteterne fortsætter, og at flere får øjnene op for de mange muligheder, foreningen byder på. 

 

Bladet Håndværk&Design kommer fortsat 4 gange årligt, men forsendelsen af bladet volder mange hovedbrud. Dels er der problemer med adresser, og udbringningen er efterhånden blevet en dyr affære. Vi arbejder på at gøre tingene bedre og håber, at man henvender sig, hvis der opstår problemer. I 2017 har redaktionen arbejdet med temasider, og det agter vi at fortsætte med. Da vores fagområde jo berører mange forskellige materialer, er det vigtigt med baggrundsviden om materialerne og deres muligheder. Vi ønsker et godt og aktuelt blad, derfor vil vi gerne opfordre vores læsere til at komme med ideer, artikler eller andre input. Hjemmesiden www.håndværkogdesign.dk kan man altid besøge, her vil der være aktuelle oplysninger, en kursuskalender samt henvisninger til aktuelle udstillinger.

 

Samarbejdspartnere: Sammen med de andre faglige foreninger har vi et samarbejde med DLF. Vi mødes vi 2 gange årligt til gensidig orientering, og DLF orienterer os om nye tiltag. I det forgangne år blev en ny samarbejdsaftale med DLF underskrevet.  Ved forslag til lovændringer laver DLF høringssvar og udsender forslag til foreningerne. Foreningernes svar anvendes i DLF´s svar eller vedhæftes, hvis det er meget specifikt. Således var vi alle enige om, at det er uheldigt med den manglende mulighed for brug af internet i prøvesituationen, idet prøven jo skal afspejle den daglige praksis. Den faglige forening Håndværk og Designs svar omkring de fælles faglige mål, der blev gjort vejledende, var, at vi finder det yderst vigtigt, at færdigheds- og vidensområderne fortsat er bindende, hvilket understøtter kompetenceområderne og dermed kompetencemålene, så det høje faglige niveau i Håndværk og Design i både den obligatoriske undervisning og på valghold fastholdes. Høje faglige mål stiller krav til både lokaleindretning, maskinkendskab og bredde i materialevalg. Vi ser med tilfredshed, at de bindende færdigheds-og vidensmål ændres til vejledende mål, således at underviserne har større frihed til at planlægge undervisningen.

 

NST – Nordisk Sløjd og Tekstillærerforbund. Årets møde blev afholdt i Sverige, hvor Textom- en ny svensk sammenslutning- samtidig afholdt kurser efter dansk model. I NST arbejder vi fortsat med at revidere vores formål og at argumentere for et nordisk samarbejde, således at der bruges 2 møder på at planlægge et nordisk kursus hvert 3. år. Som planen er lige nu, kunne det komme på tale at næste kursus afholdes i 2020 i Norge, mens næste møde afholdes i Finland eller på Island.

 

Springfrøprisen. Som formand for foreningen sidder jeg med i bedømmelsesudvalget for Springfrøprisen. En pris som hvert år uddeles til eksemplariske og kreative projekter inden for de praktiske og musiske fag i grundskolen. Prisen uddeles af Ministeriet for Børn og Undervisning og Ligestilling samt Slots-og kulturstyrelsen.  Glæden var stor, da der i 2017 var der 27 gode ansøgninger, hvoraf mange havde samarbejdet med lokale museer og kunstnere i deres projekter. Efter en lang og konstruktiv debat blev 3 vindere fundet, 1. og 3. pladsen var inden for håndværk og designs fagområde, mens 2. pladsen gik til et billedkunstprojekt. Ekstra glædeligt var det, at to af vinderne var valghold i overbygningen.   Ansøgningsfristen i 2018 er den 1. april, og ansøgningsskemaet kan hentes på slks.dk.

 

Hanni Eskildsen, februar 2018


 

Økonomi

v/ Henning Birk Andersen

Medlemmer. Der har været tilbagegang på ca 7% i kontingentbetalingen. Vi må finde nye veje i medlemshvervning både i hovedforeningen og i lokalforeinngerne.

Lokalforeningerne Nordjylland, Midt-Vest, og Fyn har ved årsskiftet formuen placeret på konto i hovedforeningen. Det har vist sig, at de nye bestyrelser har store udfordringer med at oprette egne konti i bankerne på grund af de skærpede regler for at imødegå hvidvask. Det er på samme måde hovedkassereren der foretager de fleste indberetninger til skat. Det er et udmærket samarbejde hvor de lokale foreninger helt selv beslutter hvilke opgaver den lokale kasserer løser og hvilke opgaver der løses af hovedkassereren. De fleste lokale foreninger er godt polstrede økonomisk og der er ikke udbetalt midler fra puljen der er til rådighed for lokale tiltag.

Der er overskud i regnskabet for 2017. Selv om der mangler kontingentmidler i forhold til budgettet er der overskud idet planlagte aktiviteter ikke er nået. Det gælder især tryksager og andre formål til medlemshvervning der ikke er kommet faktura for endnu. arbejdet med ny hjemmeside er ligeledes ikke startet op.

Bladforsendelsen har været ualmindelig turbulent i år. Aftalen med Bladkompagniet betød på den ene side en markant reduktion af udgiften til distribution. Desværre har kvaliteten i deres udbringning været rigtig dårlig. Der er derfor købt rigtig mange frimærker til eftersendelse. Vi har formentlig også tabt medlemmer på grund af den dårlige leveringskvalitet. Bestyrelsen har valgt at Håndværk&Design i 2018 udbringes af PostNord.

Økonomistyring og medlemsstyring på de nye webbaserede platforme er nu kørt helt ind. Der har været en del arbejde med omlægningen, men det giver nu langt større overblik og et lettere samarbejde med revisoren. Alene det at regnskabet ikke skal udskrives på papir når det afleveres til revision sparer 2 hele pakker papir årligt.

Skjern-konferencen 2017 var kalkuleret til lige netop at balancere, men på grund af det meget flotte deltagerantal blev der et pænt overskud.


 

Redaktionen for Håndværk & Design

v/ Karsten Bjerregaard

Redaktionen er efterhånden ved at lære hinanden godt at kende. Der har været en enkelt udskiftning i det Kirsten Brandt Olesen har valgt at stoppe og koncentrere sig om sin lokalforening. Tak til Kirsten for et stort arbejde og et altid smittende godt humør. Anette Juhler fra Ry har overtaget pladsen i redaktionen. Velkommen til og vi håber du bliver glad for at være med i arbejdet.

Sidste år har vi prøvet at køre med et tema over fire numre. Første tema var de sorte sider om metalarbejde. I år kører vi et tema om uld og hvordan det kan indgå i undervisningen på forskellige måder. Redaktionen vil altid gerne modtage indlæg til bladet. Så hvis du har en lille ide til et forløb eller du har tænkt store didaktiske tanker vil vi meget gerne have det fra dig.


 

Formandens mundlige beretning

Mundtlig beretning 2018

 

Denne mundtlige beretning supplerer og udvider den skriftlige beretning, som kan læses ovenfor

Jeg har det med at samle små citater eller overskrifter sammen. Således brugte jeg ved ungdomsuddannelsernes topmøde Lene Tanggaard citatet ” Det at mestre noget giver livsglæde”. Det, synes jeg, er en af vore fornemste opgaver i skolen at give eleverne livsglæde, men mestringen er også en stor del af vores fag, her skal eleverne både kunne mestre teknikker og værktøjer.

 Samtidig kan jeg ikke lade være med at tænke over dronningens nytårstale, hvor hun opfordrede til engang imellem at gøre noget der ikke er nødvendigt, noget der ikke er behov for, noget unyttigt! . Det er der sikkert nogen, der mener, vi gør, når vi tager fat om værktøj og materialer, men netop i den situation arbejder vi på at blive bedre til at mestre noget fx en teknik.

Tilbage til foreningen – Vi havde i 2017 nogle indsatsområder, som skulle danne grundlag for bestyrelsens arbejde, her i blandt var Håndværk & Design som valgfag. Der skal ikke herske tvivl om, at vi gerne så flere valghold på mange flere skoler ja gerne alle skoler og flere elever der valgte at gå til prøve.

 

Derfor greb vi straks bolden og mødte op med et alternativt forslag, da KL i sommerferien udsendte deres forslag: Godt på vej mod uddannelse og job.

Målet med KL´s forslag var, at eleverne, ved at møde de praktiske fag tidligere i skoleforløbet, i højere grad ville få en fortro­lighed med fagene, ligesom deres lyst til og interesse for de mere praksisnære og anvendelsesorienterede kompetencer kunne øges. I overbygningen skulle eleverne tage mindst ét praksis­nært og anvendelsesorienteret valgfag i 7. til 9. klasse.

 

Dette anbefaler KL for, ” Citat:” at sikre at eleverne løbende gen­nem deres skoleforløb præsenteres for de praksisnære fag, og at kommunerne og skolerne i højere grad udnytter de eksisterende muligheder, så faget ”Håndværk og Design” og faget ”Madkundskab” introduceres tidligere i skoleforløbet. Dette kan ske ved at ind­føre fagene tidligere og fordele det vej­ledende timetal eller konvertere under­støttende undervisning, så eleverne får fagene fra 1. til 7. klasse. Fagene er i dag placeret på klassetrinnene:

• 4. klasse med 3 lektioner om ugen

• 5. klassetrin med 4 lektioner om ugen

• 6. klassetrin med 4 lektioner om ugen

• 7. klassetrin med 2 lektioner om ugen”

 

Vores forslag var et toårigt obligatorisk fag på 7.-8. klassetrin med afsluttende prøve som en bedre løsning, fordi vi mener, at faget er kommet godt fra start på mellemtrinnet, og det er i udskolingen interessen skal vækkes.

Dette forslag præsenterede vi så efterfølgende på møder med undervisningsministeren, med alle de uddannelsespolitiske ordførere, DLF, Dansk Metal og Dansk Byggeri. Alle steder blev vi positivt modtaget og lyttet til.

Det må siges, at vi har været ude på det rette tidspunkt, for efterfølgende har der været megen røre om den praksisfaglige dimension, både fra DLF og flere politiske partier.

 

Danmarks lærerforening har lavet et oplæg: Udsyn og fællesskab - Bedre praksisfaglighed, vejledning og 10. klasse som indeholder:

 1. En mere helhedsorienteret undervisning med balance mellem de boglige og de anvendelses- og praksisorienterede kundskaber og færdigheder i alle fag

 2. Styrkelse af de praktisk-musiske fag i de ældste klasser

 3. Anvendelsen af tværfaglige praksis- og projektorienterede forløb skal øges i et samarbejde mellem folkeskole, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.Folkeskolens værksteder og faglokaler skal forbedres

 4. Tydelig ledelsesmæssigt engagement bl.a. gennem et styrket samarbejde med UU- centre, ungdomsuddannelser og arbejdsmarked

 

Både DF, R, S, SF og venstre er kommet med deres forslag, som alle peger på styrkelse af det praktiske område, flere lektioner i praktiske fag, obligatoriske praktiske valgfag med afsluttende prøve.

Det er nok lidt overdrevent at tage æren for de mange forslag om praktiske fag, men vi har givet været med til at puste til ilden. Og det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det. Arbejdet er nok ikke slut endnu.

 

Bestyrelsesmøder og foreningsarbejde:

På sidste års generalforsamling sagde bestyrelsen farvel til Kirsten Olesen og goddag til Rikke Weiergang, og de 2 suppleanter Pia Martinussen og Shamirra Aisinger.

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i 2017 var vi lidt ”høje”. Det havde været en yderst vellykket forårskonference, og som I ser, har vi tænkt os at fortsætte med at afholde konferencer, i år med 100 deltagere - fantastisk! 

Det er en stor, men spændende udfordring at få så stort et arrangement op at stå. Sidste år kom deltagerne med fine input til dette års konference, ligesom god kontakt til lokalforeningerne også har inspireret os. I år har vi som noget nyt lagt et møde ind i programmet, så deltagerne kan mødes i deres lokalforeninger og der også komme med gode ideer og ønsker til kursusvirksomhed.

 Artikler og udtalelser i pressen omkring H&D har der i det forløbne år været en del af og ikke mindst i de sidste måneder. Det har bestyrelsen naturligvis reageret på.

 • Den praksisfaglige dimension i uddannelsesparathedsvurderingen – UPV. Hvor vi påpegede det problematiske i at ingen af de praktisk musiske fag, som arbejder med at omsætte boglig viden til noget konkret, er obligatoriske i udskolingen, de er valgfag.
 • Samt kommentarer til lovændringen om lempelse af fælles mål. En lovændring som  trådte i kraft den 14. december 2017.
 • Uddannelsen til HD lærer og de kompetenceudviklingsforløb der har været tilbudt, har bestyrelsen arbejdet med. Desværre er det meget forskelligt, hvor mange lektioner der tilbydes- nogle steder uartigt lavt, og hvorvidt sikkerhedskurset bør være en del af uddannelsen.

Vores indsatsområder medlemshvervning, eftervidereuddannelse og oprettelse af lokalforeninger har naturligvis også fyldt en del. Lokalforeningerne i Nordjylland og Vendsyssel er således blevet lagt sammen til en forening, og i øjeblikket samarbejder Fyn og Lillebælt om kurser.

Sammen med lokalforeningerne havde bestyrelsen et godt og konstruktivt møde i september måned, i den forbindelse fik vi nedsat et pr. udvalg, som arbejder med spændende tiltag for at skaffe flere medlemmer til foreningen. Vores nye logo blev ved den lejlighed også debatteret. Logoet arbejder pr. gruppen videre med, se blot på jeres tasker, og mon ikke der kommer flere spændende tiltag fra udvalget?

 

Bladet Håndværk&Design

Med 4 blade om året arbejder redaktionsudvalget hårdt, Kirsten Olesen gik ud af redaktionsudvalget og Annette Juhler kom ind i stedet. Bladet er en vigtig brik i kontakten til alle medlemmer, og vi håber fortsat på bidrag fra vores medlemmer til inspiration for alle.

Distribution af bladet har været kilde til stor frustration, blade der ikke er nået frem ukendte adresser mm, men forhåbentlig har vi nu fundet en brugbar løsning. Selvfølgelig har vi diskuteret, om vi skal udgive tema numre, men foreløbig holder vi os til temasider. Vi er altid åbne for forslag fra jer.

 

Hjemmeside og facebook

Ud over bladet forsøger vi at holde vores medlemmer opdateret på henholdsvis hjemmesiden og facebook med henholdsvis nyheder og kursustilbud. På facebook siden er der god aktivitet og mange medlemmer, og her såvel som på hjemmesiden har lokalforeningerne deres egne faner, hvor medlemmerne kan holde sig orienteret om tiltag i netop deres område.

 

Springfrøprisen: En pris indstiftet af Undervisningsministeriet, Slots-og Kulturstyrelsen havde i 2017 to vindere inden for vores fagområder, dels fik viklebilleder fra Engdalskolens 4. årgang en 3. plads og Ellemarkskolens valghold i H&D som har arbejdet med ”gamle” teknikker i et nutidigt design fik en 1. plads. På grund af omstruktureringer i Slots-og Kulturstyrelsen i det forløbne år og dermed en ophobning af arbejdsopgaver, og en varsling om konflikt, blev det besluttet at udsætte den sidste prisuddeling. Så nu har I god tid til at arbejde med mulige projekter. Følg med på slks.dk -Slots-og Kulturstyrelsens hjemmeside. Forleden indløb følgende mail: ”Der er nu lagt en tidsplan for Springfrø med frist for indsendelse af ansøgninger 1. oktober og overrækkelser medio november 2018. Det vil fremgå af slks.dk i denne uge, og der vil blive udsendt en nyhed til de personer, som abonnerer på nyheder vedrørende børn og unge fra Slots- og Kulturstyrelsen.”

 

De faglige foreninger under DLF

Tidligere kaldet gr.2 afholder næste møde på fredag den 20. april, hvor vi blandt andet skal drøfte forslag om en arbejdsgruppe til at arbejde med de faglige foreningers mulige deltagelse på Folkemødet. I november blev samarbejdsaftalen med DLF endelig vedtaget. På møderne får vi en kort orientering fra DLF og de øvrige foreninger.

Samarbejdet med de andre faglige foreninger har desuden resulteret i at musik, billedkunst, madkundskab og Håndværk & Design i februar satte sig sammen og lavede en skrivelse til alle uddannelsespolitiske ordførere, hvori det påpeges at:  De praktiske fag skal styrkes i folkeskolen og ligestilles med de boglige.

Igen med forslag om udvidelse af timetallet i PM fagene i underskolen og et obligatorisk toårigt valgfag i udskolingen. Forslaget er omtalt i bladet Folkeskolen og på hjemmesiden.

 

Sidste nyt:

I forbindelse med lovændringen om lempelse af fælles mål nedsatte undervisningsministeren en rådgivningsgruppe med lærere, ledere, videnspersoner og repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, KL, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen. Denne rådgivningsgruppe har til opgave at udarbejde anbefalinger til Undervisningsministeriets fremtidige vejlednings- og inspirationsmaterialer om undervisning i folkeskolen.

De faglige foreninger var sammen med repræsentanter fra professionshøjskolerne, universiteterne, skolelederne, organisationer og undervisningsministeriet mandag og tirsdag i denne uge inviteret til seminar om lempelsen af bindingerne i Fælles Mål. Formålet med seminaret var at skabe et rum for faglig drøftelse og kvalificering af implementeringen af ændringerne i Fælles Mål og høre rådgivningsgruppens foreløbige overvejelser om sine anbefalinger til Undervisningsministeriet.

 

Det blev et døgn med mange spændende faglige drøftelser, hvor betydningen af lempelsen blev præciseret. De gode intentioner om at gå væk fra den deduktive målstyring til at give lærerne større frihed til tilrettelæggelse af undervisningen samt en tro på lærernes professionelle dømmekraft blev godt modtaget. Samtidig blev vi hele tiden holdt fast i at folkeskolens formål stadig danner grundlag for al undervisning, og at fagformål, kompetencemål og færdigheds- og vidensområderne stadig er bindende.

Der skortede således ikke på gode input til udformning af undervisningsministeriets kommende revidering af læseplaner og undervisningsvejledninger: De skal tilpasses de enkelte fag, vise flere tilgange til undervisning, understøtte lærerne med inspirerende undervisningsforslag – praksisfortællinger og eksperimenter. Så der venter et spændende arbejde for de fagpersoner, der skal indgå i dette revideringsarbejde.

 

Fremtiden og indsatsområder.

Der er ingen tvivl om at lempelsen af fælles mål vil få indflydelse på arbejdet både i foreningen og på skolerne fremover. På seminaret blev der talt meget om forpligtende faglige fællesskaber, om konsekvenserne af lempelsen af fælles mål og den indflydelse det har på fagenes indhold, arbejdsmetoder og didaktik. Det blev i den forbindelse også sagt, at når ministeriet har fordøjet alle input og rådgivningsgruppens anbefalinger indleveret, så var næste punkt at få nedsat udvalg med fagpersoner, som skulle se på indholdet i vejledningen og læseplanen for fagene.

Den politiske opmærksomhed, der i øjeblikket er på det praksisfaglige område, gør at bestyrelsen skal være vågen og gribe enhver chance, der viser sig.

Vi må håbe, at denne opmærksomhed også giver sig udslag i flere linjefagsstuderende på læreruddannelsen, og dermed flere medlemmer i foreningen.

For flere medlemmer er stadig et af bestyrelsens indsatsområder ligesom eftervidereuddannelse og sikkerheden i værkstederne, og oprettelse af valgfag/ obligatorisk H&D i udskolingen er det. Vi vil gøre alt for at skaffe flere timer til H&D, der skal dog ikke herske tvivl om, at det tager tid at øge et fags timetal, og vi skal også kunne følge med rent uddannelsesmæssigt. 

Til slut stor tak til jer alle, bestyrelse, redaktør, lokalforeninger, medlemmer og alle de mange andre samarbejdspartnere, som har været med i arbejdet med at få foreningen til at køre – uden jer var det aldrig gået.

Hanni Eskildsen, 14. april 2018